ጎቦታት ገራዓልታ

ባህላዊ አከዳድና ራያ

ሃፀይ ዮሃንስ IV

ሙዝየም

መስጊድ ነጋሽ

ሳብያን ኢትዮጵክ ሪዞርት

ገራዓልታ ሎጅ

ዉቕሮ ሎጅ

በዓል መስቀል አብ ዓዲግራት

መስጊድ ነጋሽ

መስጊድ ነጋሽ

አቡነ የማታ

ጉሕ

በዓል አሸንዳ

arrow
arrow
About The JD Chicago                                           ካብ ማህደር ታሪኽ ኣኽሱም - ብመጨለፍ

ኣብ ዓለምና ኣብ በበይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተፈላለዩ ስልጣኔታት ተራእዮም ኢዮም። ብፍላይ ድማ ጥንታዊ ስልጣኔታት ኣፍሪቃን ኤሽያን ከምኣብነት ከምዝጥቀሱ ብዙሓት መረዳእታታት ታሪኽ ይሕብሩ። ይኹን ዳ’ምበር ፀሓፍቲ ታሪኽ ምዕራብ ኣውሮፓ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተረኣዩ ጭላንጭል/ኣፋፍኖት ስልጣኔታት ብባዕዳውያን ግዝኣት ኣውሮፓውያን ከምዝተኣታተዉ ገይርኻ ብምግላፅ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ታሪኽ መርትዖታት ይትንትኑ።

መቸስ ታሪኽ ዝተፈላለዩ ሰባት ንናይ ባዕሎም ዕላማን ድሌትን ንምጥቃም ክብሉ ከዛብዕዎ (abuse) ክገብርዎ ከምዝኽእሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ታዓዚብና ኢና። ስለዚ’ዶ ይኸውን “ፀሓፊ ታሪኽ ሃገር ክህልዎ የብሉን” ዝበሃል ኣበሃህላ ዝዝወተር። ሃገር ዘይብሉ ሰብ’ዶ ይህሉ ይኸውን ኢልኽ’ሞታ? ይኹንደኣምበር ታሪኽ እንትፅሕፍ ከሎ እቲ ፀሓፊ ታሪኽ ምእንታን ከይዛብእ ንነብሱ ሃገር ከም ዘይብሉ ወሲዱ ገለልተኛ (impartial) ክክውን ኣለዎ ንምባል እምበር። ከምቲ ፖሊቭዮ ዝተብሃለ ግሪካዊ ፀሓፊ “ካብ ታሪኽ ወፃኢ ካልእ ንሰባት ክምህር ወይ ክእርም ዝኽእል ቑሩብ ነገር የለን” ዝበሎ ኣብ ገማግም ፈለግ ኣባይን ኣኽሱምን ዝተራኣዩ ኣንፀባረቕቲ ቕድሚ ምትእትታዉ ኣውሮጳውያን ናብ ኣፊሪቃ ምንባሮም ነቶም ኣብ መእተዊ ፅሑፍና ዝገለፅናዮም ፀሓፍቲ ክእርሙ ዝኽእሉ ጭብጥታት መርትዖ ኢዮም።

ክቡራት መንበብቲ ፅሑፍና ብዛዕባ ዝተዛበዐ ታሪኽ ዘይኮነስ ኣብ ኣኽሱም ተራእዩ ድሕሪ ነዊሕ ዘይተቋረፀ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ፀብለልትነት ብናይ ታሪኽ ኣጋጠሚ ጨሪሱ ዝተዳኸመ ብስልጣነ ኣኽሱም ዝፍለጥ ስልጣነ ገለ ክንብል ስለዘደለና እምበር። ንምኻኑ ስልጣነ ኣኽሱም መዓዝን ብኸመይን ተመስሪቱ?

ብዝርዝር አንብቡ

መስሕብ ቱሪዝም ክላስተር

          « ጉዕዞ ናብ ትግራይ ማለት ከባቢ ሰለስተ ሽሕ ዓመት ናብ ድሕሪት ተመሊስካ ዘሎ   »

      ታሪክ ምፍላጥ ማለት እዩ::

አኩሱም ክላስተር

ኣብ ዓለምና ኣብ በበይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተፈላለዩ ስልጣኔታት ተራእዮም ኢዮም። .

መቀለ ክላስተር

ከተማ መቐለ ልዕሊ ፀፍሒ ባሕሪ ኣብ 2130 ሜትሮ ብራኸ እትርከብ ኾይና ብሰለሰተ ኣንፈት ከም ሰንሰለት ብዝተኣሳሰሩ ጎቦታት ዝተኸበበት እያ። .

ዉቅሮ ክላስተር

ኣብ ዞባ ምብራቕ ካብ ዝመሓደራ 9 ወረዳታት ካብ ዓዲ ግራት ቐፂልካ ከተማ ውቕሮ እታ ሓንቲ እያ፡፡ ከተማ ውቕሮ በቢግዚኡ.

ማጨዉ ክላስተር

ሃይቂ ሓሸንገ ካብቶም ብዙሓት ተፈጥራዊ ሃፍቲታት ትግራይ ሓደ እዩ፡፡ መኣስን ብኸመይን ተፈጢሩ ንዝብሉ ንፁር መልሲ የለን፡.

ሕሞራ ክላስተር

ዞባ ምዕራብ ክላስተር ሑመራ ምስ ማእከል ምምሕዳር ከተማ ሰቲት ሑመራ ሓዊሱ ኣርባዕተ ወረዳታት ከም ወልቓይት፣ፀገዴን

ትዉፊታትና

በዓል ኣሸንዳ ብሰዓብቲ እምነት ክርስትና በብዓመቱ ካብ 1-15 ነሓሰ ዝፅወም ‘ፆመ ፍልሰታ’ /ማርያ/ዝብሃል ፆም ምስተጠቓለለ

  • አኩሱም ክላስተር
  • መቀለ ክላስተር
  • ዉቅሮ ክላስተር
  • ማጨዉ ክላስተር
  • ሕሞራ ክላስተር
  • ትዉፊታትና